Ad

Ad

21 December 2015

ສົນທະ​ນາ​ພາຍ​ໃຕ້​ຫົວ​ຂໍ້ “ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ ”

ວັນທີ 18 ທັນວານີ້, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທືນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ຈັດເວທີສົນທະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ : “ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ໃນການພັດທະນາ​” ຂຶ້ນທີ່ໂຮມແຮມວຽງຈັນພາຊາ,​ ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ ໂດຍມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກສູນການຊາວໜຸ່ມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວແລະ ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຂົ້າຮ່ວມ​​ເພື່ອແລກປ່ຽນບັນຫາຕ່າງໆດ້ວຍກັນ​, ​ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ​​ເນັ້ນ​​ໃສ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາໄວໜຸ່ມແລະ ຜົນການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ-​ເຍົາວະຊົນຢູ່ສປປລາວ, ​ໂດຍສະເພາະແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການ
ວາງແຜນພັດທະນາປະເທດ​, ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແລະ ສິດທິຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ​​ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມບໍລິຫານແຕ່ລະຂັ້ນແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊຶ່ງຕາມຜົນການວິໄຈສະພາບໄວໜຸ່ມ-​ເຍົາວະຊົນຢູ່ສປປ ລາວ ( AYSA ) ​ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ​ໃນຜ່ານມານີ້​​ໄວໜຸ່ມບໍ່ຄ່ອຍ​​ມີໂອກາດ​​ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທຸກລະດັບ, ​ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ອາດບໍ່ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນບ້ານ ຫຼືໂອກາ ຂອງ​​ການມີສ່ວນຮ່ວມອາດບໍ່ມີຫຼາຍ, ສຳລັບໄວໜຸ່ໃນຕົວເມືອງປາກົດວ່າຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະກອບສ່ວນມີຫຼາຍແຕ່ມີເວທີຈຳກັດ,​ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຕ່ຳ, ນອກຈາກນັ້ນໄວໜຸ່ມຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ​, ​ເນື່ອງມາຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອົງ​​,​ ຍັງຖືກຈຳກັດຍ້ອນແນວຄວາມຄິດຂອງພໍ່ແມ່ແລະ ຜູ້ນຳໃນທ້ອງຖິ່ນ, ປາສະຈາກການ​​ເປັນຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນ: ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີເວທີສຳລັບການອອກສຽງຂອງໄວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນໃນ ສປປ ລາວ. ດັ່ງນັ້ນອຸປະສັກ​​ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ​​ໄວໜຸ່ມ​​ໃນຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາໃນທຸກລະດັບແມ່ນມີຫຼາຍເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ທັດສະຂອງໄວໜຸ່ມ​​ເອງ, ຂາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ພາສາ, ຖານະທາງດ້ານການເງິນ, ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ວັດທະນະທຳແລະອື່ນໆເພື່ອທັບມ້າງອຸປະສັກດັ່ງກ່າວມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໄວໜຸ່ມເພື່ອເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ທັດສະແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ລວມທັງສ້າງສະພາບ​​ແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ໄວໜຸ່ມປະກອບສ່ວນ​​ເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນທຸກລະດັບແລະເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມ,​ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ​: ​​ໄວໜຸ່ມເປັນບຸລິມະສິດແລະເປັນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ, ຮັບຮູ້ແລະ​ ​ເຂົ້າໃຈຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ,​ ໂດຍສະ​​ເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ​​ແລະ ດ້ອຍໂອກາດເພື່ອ​​ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ້າສະແດງອອກແລະ ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງໄວໜຸ່ມແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທືນສຳລັບປະຊາກອນ​​ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສປປ ລາວເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນໜຸ່ມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 60% ຂອງປະຊາກ່ອນທັງໝົດແມ່ນມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 25 ປີແລະ ປະເທດລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດ້ານປະຊາກອນຖ້າຫາກວ່າມີການລົງທຶນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍ, ສະນັ້ນ ການລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນຕັດສິນບັນຫາຈຶ່ງເປັນສິງສຳຄັນໃນການພັດທະນາ.

No comments:

Post a Comment