Ad

Ad

22 December 2016

ສົ່ງເສີມວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ເຂົ້າໃນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພີ່ມທະວີສົ່ງເສີມວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ເຂົ້າໃນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໂດຍກຳນົດ 8 ເປົ້າໝາຍຫລັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.
          ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ ນີ້ວ່າ: ບໍ່ວ່າເວລາໃດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ, ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ເພີ່ມທະວີໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການ ກໍຄື ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ທຸກຂັ້ນ, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີນະໂຍບາຍຈັດສັນທີ່ດິນທຳການຜະລິດ ແລະ ສ້າງກິດຈະກຳຫາລາຍໄດ້ອື່ນໆ ໃຫ້ກັບຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ເພດຍິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກໆກິດຈະກຳຂອງຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ 35%, ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງພະນັກງານ ແລະ ຊາວກະສິກອນເພດຍິງ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ບັນລຸຕາມ 4 ເປົ້າໝາຍ ຄື: ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະ ຍາກອນໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຊາວກະສິກອນເພດຍິງ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກບັນດາເຜົ່າ ຫລື ເພດຍິງ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ, ກຸ່ມສ່ຽງ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກໆກິດຈະກຳ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ 45%, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບເຂົ້າໃນກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ 50%, ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງ ແລະ ການລືບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະ ນັກງານເພດຍິງ ແລະ ຊາວກະສິກອນເພດຍິງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາຂັ້ນຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ 25% ຂຶ້ນໄປ ແລະ ອື່ນໆ.

          ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ: ສຳລັບແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນ-ການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ, ໃນການຕ້ານທຸກຮູບແບບການຈຳແນກ, ການຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນຂົງເຂດພັດ ທະນາກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ໂຄງການທີ 8, ໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງຂະແໜງ ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງ ໃນ 8 ແຜນງານ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 2016-2020 ຂອງຂະແໜງກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

No comments:

Post a Comment