Ad

Ad

25 January 2017

ອັດຕາການສູບຢາໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນ

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອການຄວບຄຸມຢາສູບກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜົນການສຳຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການສູນຢາໃນປີ 2012 ພົບວ່າຄົນລາວສູບຢາປະມານ 1 ລ້ານກວ່າຄົນແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້າວິຕົກຄື: ຜູ້ຊາຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9 % ໃນປີ 2007 ມາເປັນ 14,3 % ໃນປີ 2011, ແມ່ຍິງກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກ່ຽວຈາກ 0,7 %  ໃນປີ 2003 ມາເປັນ 1,1%,ຍ້ອນແນວນັ້ນລາວເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບຢ່າງເຂັ້ມງວດພາຍຫຼັງລາວເຮົາໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີ
ໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວນັບແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູນເປັນວຽກບຸລິມະສິດໃນແຜນການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແລະ ໃນປີ 2015 ຜ່ານມາກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ປັບປຸງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບໂດຍເລັ່ງຕໍ່ຕ້ານກົນອຸບາຍຂອງບໍລິສັດຜະລິດຢາສູບ, ພ້ອມໄດ້ອອກມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອປົກປ້ອງຜົນສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນເຊັ່ນ: ການຕິດສະຫຼາກ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ພິມຄຳ ເຕືອນສຸຂະພາບໃສ່ຜະລິດຕະພັນຢາສູບແລະ ຫ້າມໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມການຂາຍ  ແລະ ອຸປະຖຳໂດຍບໍລິສັດຢາສູບ, ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາຜົນຮ້ານຂອງຢາສູບໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້, ພ້ອມທັງຕິດປ້າຍຫ້າມສູບຢາໃນອາຄານ, ສະຖານທີສາທາລະນະ ແລະ ການໂຄສະນາໃນຮູບແບບຕ່າງໆເພື່ອຕ້ານການສູບຢາ.

ຜົນການສຳຫຼວດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແຕ່ລະມື້ທົ່ວໂລກມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນຢາສູບປະມານ 6 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີປະມານ 6 ແສນຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ສູບຢາແຕ່ຍ້ອນຫາຍໃຈເອົາຄວັນຢາສູບ ( ຜູ້ສູບຢາມືສອງ ) ສຳລັບ ສປປ ລາວ ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກຢາສູບສູງເຖິງປີລະ 4.807 ຄົນ, ສະເລ່ຍມື້ລະ 13 ຄົນ, ສະນັ້ນ ຖ້າບໍ່ມີມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຄວບຄຸມຢາສູບຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນຢາສູບຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າໃນປີ 2020 . 

No comments:

Post a Comment